Podmienky využívania služieb portálu pohotofood


1. pohotofood je internetová stránka (portál) prevádzkovaná súkromnou osobou Pavol Kováč, kontakt: palco01@zoznam.sk

2. Stránky pohotofood umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať fotografie jedál pridaných užívateľmi (ďalej príspevky).

Na pohotofood sú zakázané príspevky:

  • webovej stránky a loga firmy, nadmerné množstvo hviezdičiek, výkričníkov a podobných znakov (a to ako v texte príspevku, tak na mieste obrázku alebo cez obrázok), orámovanie obrázkov
  • firemnej činnosti a tovaru na objednávku
  • opakovaný ten istý príspevok a fotka
  • predaj, alebo inzercia akéhokoľvek tovaru a služieb

Na portáli pohotofood je zakázané pridávať príspevky nič nehovoriace príspevky typu: Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom a podobne. Pokiaľ sa na portáli objaví “zakázaný” príspevok, bude zmazaný.

3. Služby pohotofood sú užívateľom poskytované zadarmo. Výnimku tvorí spoplatnenie doplnkových služieb. Doplnkovou službou sa rozumie nadštandardná možnosť alebo funkcia, ktorých aktivácia nie je nevyhnutne nutnou podmienkou na používanie základnej funkcionality portálu pohotofood, napríklad topovanie oznamu pomocou SMS.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v príspevku, prípadne príspevok vôbec nezverejniť, prípadne príspevok odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky a Európskej Únie a podmienkami portálu pohotofood, alebo dobrými mravmi.

5. Prevádzkovateľ má právo zmazať príspevok, pokiaľ je príspevok vložený do nesprávnej kategórie s ohľadom na text príspevok, alebo príspevok budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať príspevok aj pri podozrení, že príspevok odporuje podmienkam portálu pohotofood.

6. Vložený príspevok bude bezplatne zverejnený po dobu, ktorú uzná prevádzkovateľ za aktuálnu. Po tejto lehote bude automaticky odstránený z portálu pohotofood spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní príspevku uviedol. Pri odstránení nebude vkladateľ príspevku informovaný keďže pri vkladaní príspevku neuvádza žiadne kontaktné údaje a ani sa užívateľ žiadnym spôsobom na portáli neregistruje.

7. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť príspevok odstrániť musí požiadať o odstránenie písomne na e-mail: palco01@zoznam.sk

8. Prevádzkovateľ nevyžaduje žiadnu registráciu, alebo osobné údaje o vkladateľovi príspevku.

9. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát pokiaľ užívateľ zadal do textu príspevku osobné údaje, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím štatistických údajov.

10. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb portálu pohotofood, ani za spôsob akým služby portálu pohotofood využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb portálu pohotofood užívateľmi či tretími osobami.

11. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku, alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu pohotofood. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu pohotofood, alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

12. Užívateľ zodpovedá za to, že obsahom príspevku, alebo fotografiami, či inými súbormi pripojenými k príspevku nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany oznamovateľa nezodpovedá.

13. Za obsah príspevku zodpovedá užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah príspevku. Užívateľ je povinný pri zadávaní príspevku dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.

14. V prípade, že užívateľ pripojí k príspevku fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženie inzerátu na portál pohotofood, či v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenia príspevku na portáli pohotofood, či v rámci mobilnej aplikácie a ku spôsobu použitia v súlade s určením portálu pohotofood a mobilné aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.

15. Užívateľ nesmie k príspevku pridávať fotografie z príspevkov iných príspevkov.

16. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vedeniu portálu pohotofood venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou tak, aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní portálu pohotofood mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.

17. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby portálu upravovať alebo inovovať.

18. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach, s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.

19. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.


Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ pohotofood nevyžaduje žiadne osobné údaje, registráciu, ale je nutné mať tieto informácie zverejnené v podmienkach používania.

1. Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), zákonom č . 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a zákonom, ktorý tento zákon v zmysle vykonaní vyššie uvedeného nariadenia nahradí, zákonom č. 480/2004 b., o niektorých službách informačnej spoločnosti, zákonom č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách a ďalšími právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

2. Na účely užívania služby portálu pohotofood a mobilnej aplikácie oznamovateľom a užívateľom, najmä vkladanie oznamov a sprostredkovanie kontaktu medzi oznamovateľom a užívateľom, je prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobné údaje oznamovateľa a užívateľa, alebo osobné údaje poskytnuté či zadanej oznamovateľom či užívateľom pri užívaní portálu kradnute.sk (najmä určením, popisné a fakturačné údaje).

3. Takéto spracovanie osobných údajov je zákonné, pretože je nevyhnutné pre výkon zmluvy, na základe ktorej oznamovateľ a užívateľ užívajú služby portálu kradnute.sk a mobilnej aplikácie, a ktorej zmluvnou stranou je oznamovateľ alebo užívateľ, ako subjekt osobných údajov.

4. V konkrétnych prípadoch môže Prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje nad rámec čl. 2. a 3. Podmienok, ak je takéto spracovanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích osôb, a to vždy v súlade so zákonnými požiadavkami na spracovanie osobných údajov.

5. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré portál kradnute.sk ponúka.

6. Registrovaný užívateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho profilu (užívateľského účtu) na portáli pohotofood písomne na e-mail: palco01@zoznam.sk. Po obdržaní žiadosti zmažeme všetky príspevky a údaje o užívateľovi na našom portáli pohotofood, okrem prípadne vystavených faktúr, ktoré musíme zo zákona archivovať.

Užívanie API

API pre priame napojenie pohotofood je možné užívať len so súhlasom kradnute.sk, v opačnom prípade je aplikácia alebo užívatelia užívajúci takéto aplikácie blokovaní. Za používanie neoficiálne napojených aplikácií nenesie pohotofood žiadnu zodpovednosť (nenesie zodpovednosť za takto prenášané osobné údaje).

Zásady používania súborov cookies

Súbory cookie
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Aké cookies používame?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok (napr. na umožnenie bezpečného prihlásenia k Vášmu účtu, aby ste mohli použiť funkcie ako sú informácie o ozname, vykonávanie platieb, prezeranie údajov a podobne, ako aj reklamné cookies (konkrétne ide o cookies Google Analytics, Google AdWords a PHP cookie PHPSESSID).

Ako kontrolovať súbory cookie?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.